Tuần 8

Dưới 30 tuổi

HUỲNH THANH THÂN

SĐT: 0327232xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 28 giây

Từ 30 - 50 tuổi

Lê Công Trang

SĐT: 0908407xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 43 giây

Trên 50 tuổi

Trần Thị Hoa

SĐT: 0375368xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 31 giây

Tuần 7

Dưới 30 tuổi

Trần Lê Anh Phương

SĐT: 0928992xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 45 giây

Từ 30 - 50 tuổi

Nguyễn Hoàng Yến Xuân

SĐT: 0909634xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 43 giây

Trên 50 tuổi

Đặng Thị Dân

SĐT: 0165667xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 45 giây

Tuần 6

Dưới 30 tuổi

Nguyễn Anh Thư

SĐT: 0815195xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 59 giây

Từ 30 - 50 tuổi

Đỗ Phạm Mai Thanh

SĐT: 0917926xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 52 giây

Trên 50 tuổi

NGUYỄN NGỌC TUẤN

SĐT: 0902549xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 59 giây

Tuần 5

Dưới 30 tuổi

Nguyễn Hồng Đức

SĐT: 0908465xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 1 phút 16 giây

Từ 30 - 50 tuổi

Nguyễn Khánh Vân

SĐT: 0906493xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 50 giây

Trên 50 tuổi

Trần Đăng Thái

SĐT: 0343378xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 58 giây

Tuần 4

Dưới 30 tuổi

Trần Nhật Trọng

SĐT: 0915919xxx

Số câu trả lời đúng: 14

Thời gian: 47 giây

Từ 30 - 50 tuổi

Nguyễn Xuân Vịnh

SĐT: 0919377xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 53 giây

Trên 50 tuổi

Trần Mạnh Nghĩa

SĐT: 0903008xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 52 giây

Tuần 3

Dưới 30 tuổi

Nguyễn Như Thiên

SĐT: 3448180xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 41 giây

Từ 30 - 50 tuổi

Trương Thị Quế Anh

SĐT: 0796993xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 42 giây

Trên 50 tuổi

Tạ Thị Quế

SĐT: 0988479xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 59 giây

Tuần 2

Dưới 30 tuổi

Phan Đặng Hữu Đức

SĐT: 092 236xxx

Số câu trả lời đúng: 14

Thời gian: 47 giây

Từ 30 - 50 tuổi

Trọng Tùng

SĐT: 0944646xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 1 phút 8 giây

Trên 50 tuổi

Lê Thị Ngọc Lan

SĐT: 0903649xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Thời gian: 1 phút 9 giây

Tuần 1

Dưới 30 tuổi

NGUYỄN QUANG KIÊN

SĐT: 0387527xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Từ 30 - 50 tuổi

Nguyễn Quang Khánh

SĐT: 0981069xxx

Số câu trả lời đúng: 15

Trên 50 tuổi

Nguyễn Thị Hiếu

SĐT: 0989154xxx

Số câu trả lời đúng: 15